gototop

Управленческая работа

1. Актуальність питання компютеризації  моніторингового супроводу якості освіти  в ЗНВК №19

Особливості  структури ЗНВК №19

Актуальність створення чіткої системи управління, яка б забезпечила успішне функціонування закладу пов’язана з сучасним етапом розвитку шкільної освіти в Україні, на якому найважливішою проблемою є забезпечення її якості. Управління – це той інструмент, який забезпечує досягнення цілей як стабільного функціонування і якісного розвитку шкільних освітніх систем. У Національній доктрині розвитку освіти визначено завдання системи управління закладами, а саме: “…налагодження високопрофесійного, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень, подолання розрізненості адміністративних даних” [22]. Модернізація управління ЗНЗ передбачає переведення управління на моніторинговий режим, який стане реальним фактором системних змін шкільної практики.

Ефективність освітнього процесу залежить від якості та оперативності здійснення моніторингових досліджень, можливості своєчасно виявляти тенденції освітнього процесу, оперативного реагування, прийняття обґрунтованих управлінських рішень [14, 52-54].

Для забезпечення ефективної управлінської діяльності на підставах моніторингу необхідним є створення системи інформаційно-аналітичної підтримки. В той же час зростаюча складність завдань, що постають перед системою освіти, унеможливлює управління оновленою системою старими методами та підходами, робить неминучим перехід на новий якісний етап створення систем управління, адекватних проблемам сучасності [21, 131]. Без застосування ІКТ ці проблеми розв’язати неможливо.

Проте ведення простої комп’ютерної “бухгалтерії” не може розв’язати всі проблеми. Інформація, отримана в процесі моніторингових досліджень, створює інформаційні потоки. Складність інформаційної ситуації при цьому полягає в тому, що накопичені величезні масиви несистематизованої багатоманітної інформації розпорошені по різних документах, часто ця інформація є дубльованою, різного рівня репрезентативності, з нерівноцінною аргументацією і помітною надлишковістю.

Поява нових ІТ і створення матеріально-технічних умов для їх застосування в навчальних закладах дозволяє оптимізувати процес управління, інтенсифікувати його і максимально спрямувати на досягнення мети кожного навчального закладу. Проте кількість управлінських програм на ринку комп’ютерних програм обмежена і не дуже різноманітна щодо врахування особливостей навчальних закладів. Неврахування психологічних особливостей учнів, особистісно-орієнтований підхід до навчання робить автоматизацію управління такого закладу за допомогою стандартних комп’ютерних програм не ефективною [17, 58-59]. В той же час майже всі управлінські програми, в яких відстежується рівень навчальних досягнень учнів, побудовані на рейтинговій основі, тобто на порівнянні досягнень учнів, класів, паралелей між собою, що не відповідає концепції особистісно-орієнтованого навчання [13, 184-188].

Ще більшу перешкоду на шляху інформатизації управління та запровадження управлінських комп’ютерних програм створює матеріально-технічна база ЗНЗ, різні можливості щодо створення робочих місць часом не дозволяють легко передавати та сприймати управлінську інформацію.

Великою перешкодою на шляху використання існуючих комп’ютерних програм в ЗНЗ є також затрати людського часу на введення інформації (великий об’єм інформації). Недостатність фінансування навчальних закладів не дозволяє сьогодні ефективно організувати цей процес, тому дані або вводяться до програм несвоєчасно, що робить використання отриманої інформації неефективним, або до введення даних підходять формально, вводячи некоректні дані, що просто унеможливлює використання отриманої інформації.

Проблемна ситуація полягає в тому, що сьогодні ЗНЗ пропонуються електронні бази даних, які не відповідають вимогам управління навчальним закладом в цілому. Ця ситуація вимагає наукового обґрунтування і необхідності розробки підходів до використання комп’ютерних баз даних з метою підвищення ефективності управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі з урахуванням його специфіки.

Тому в  основу моніторингу в НВК № 19 м. Запоріжжя було покладено пріоритет особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні, який є центром педагогічного процесу і головною діючою особою робить особистість дитини, направляє процес освіти на створення позитивного освітнього середовища, спрямованого на реалізацію особистісного потенціалу учня та вчителя.

Аналіз отриманої в ході моніторингу інформації показав, що вона в структурі управлінського циклу займає особливе місце: з неї розпочинається і нею закінчується будь-який управлінський цикл, що складається з послідовно взаємопов'язаних функцій. Після розробки системи моніторингу перед закладом постала проблема впровадження її на практиці. Кваліметричний підхід, обраний за основу впровадження, вимагає проведення великої кількості розрахунків, що забиирає багато часу у всіх учасників моніторингових досліджень на всіх рівнях. Інформація, яка була отримана після проведення стартового контролю, узагальнюється на рівні закладу певний проміжок часу, за який вона втрачає свою актуальність. Особливості закладу, а саме те, що він складається з основної школи та двох філій, віддалених територіально, ще більшь ускладнює узагальнення та аналіз інформації. Крім того, ручна обробка статистичної інформації веде до неминучих помилок. А помилка в підрахунках на рівні учня помножується і веде до значних помилок на рівні класу, паралелі, закладу. Проведений аналіз неякісної і несвоєчасної інформації призводить (на етапі вироблення мети і формування завдань) до неконкретності, розпливчастості, а інколи й до необґрунтованості прийнятих рішень.

Це сприяє прискоренню проходження потоків інформації і підвищенню вимог до її коректності. Все це можливо тільки за умови використання нових інформаційних технологій. А саме – за умови застосування або створення електронної бази даних.

Нами були розглянуті програмні комплекси “Net-школа”, “АРМ Директор”, “Укрнет”, “Система управління школою”, “Адмінмонітор”. В усіх комплексах у тій чи іншій мірі реалізовані функції підтримки управлінської діяльності. Проте жодна з цих програм не дозволяє автоматизувати діагностику розумового, фізичного і духовного розвитку учнів. Необхідність ведення електронного журналу, який не має офіційного статусу в країні, значно збільшує навантаження на вчителів, які протягом уроку повинні заповнювати звичайний журнал. Відсутність комп’ютерів у предметних кабінетах, поєднаних в єдину локальну мережу (заклад поки ще не має такої фінансової можливості), робить використання таких програм неефективним і ресурсовитратним.  Але головною проблемою при виборі комп’ютерної бази стало те, що стандартні програми не враховують особливості навчального закладу, орієнтовані на рейтингову систему, що не відповідає напрямку діяльності НВК № 19 м. Запоріжжя, не враховують психологічних аспектів розвитку кожного учня і стану його здоров’я, що є головним в роботі нашого закладу.

А головне, – як база даних про кожного вихованця зможе своєчасно допомогти  управлінцям  стежити за ситуацією неадекватності рівня здібностей  з рівнем навченості дитини  ?  Як знайти причину? Хто в цьому винен?  Як  організувати роботу з ліквідації даної проблеми? Як створити умови для комфортного життя в школі, якщо не все гаразд з оцінками?

Використання комп’ютерної техніки як засобу підвищення ефективності навчально-виховного та управлінського процесу сприяло створенню інформаційної бази даних  діяль­ності школи, створення технологій, орієнтованих на розв’язання адміністративних проблем, які є специфічними саме для освітнього закладу: систематизація й обробка за допомогою комп’ютера всієї шкільної документації, створення аналітичної інформації про роботу навчального закладу (графіки, діаграми, таблиці тощо).

Велика кількість діагностичних матеріалів, створених за допомогою комп’ютера, послу­жила базою для організації в школі інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) навчально-виховної роботи.

Метою діяльності ІАЦ є інформаційно-аналітичне та довідково-статистичне забезпечення роботи закладу освіти.

Діяльність ІАЦ спрямована на вирішення таких завдань:

 • систематичний збір, обробка та одержання постійної необхідної інформації, яка об’єк­тивно відображає дійсний стан справ у закладі освіти, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управління;
 • оперативне нормативне та інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності ЗНВК №19, довідково-статистичне забезпечення навчально-виховного процесу, консультування та інформування педагогів школи;
 • пропаганда досягнень учнів та вчителів школи;
 • створення банків педагогічної інформації;
 • створення портфоліо вчителів.

Для забезпечення управління навчально-виховним процесом, доведення до вчителів інформації про результати досліджень з навчально-виховної роботи і ППД, а також надання їм допомоги у розвитку професійної компетентності, визначено такі напрями роботи ІАЦ :

 • організація досліджень та прогнозування освітніх процесів у школі;
 • створення банку інформацій щодо навчально-виховної роботи;
 • моніторингове та психолого-педагогічне дослідження;
 • організація консультацій з питань інформації про навчально-виховну роботу школи;
 • розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управлінського процесу;
 • впровадження в педагогічну практику нових інформаційних технологій;
 • здійснення комплексу робіт, спрямованих на виявлення інтересів, навичок, здібностей і індивідуальних особливостей учнів на основі аналізу діаграм, результатів діяльності закладу.

Отже, ІАЦ - це форма організації навчально-виховного процесу з учителями, яка забезпечує управління педагогічним процесом, що складається із діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності вчителів, з одного боку, і якості навчання учнів - з іншого.

У ІАЦ створені портфоліо на кожного вчителя з метою: сприяти поєднанню навчання з оцінюванням; забезпечувати учнів, учителів, батьків докладною інформацією про розвиток навчально-виховної роботи того чи іншого вчителя; заохочення вчителів брати участь в оцінюванні їх власної роботи та тримати в полі уваги прогрес окремого учня; формувати базу для оцінювання якості різнопланових проявів у роботі вчителів, діагностичне і моніторингове дослідження їх роботи.

Внутрішньо-шкільна педагогічна інформація, зібрана в ІАЦ, висвітлює такі питання діяльності закладу освіти:

 • інформація про всеобуч;
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • якість виховної та позакласної роботи учнів;
 • робота з обдарованими учнями школи;
 • робота з кадрами;
 • робота з батьками та громадськістю селища;
 • соціальний захист учасників освітнього процесу;
 • фінансово-господарська діяльність закладу;
 • діловодство і статистична звітність.

Джерелами інформації для ІАЦ є: нормативні й розпорядчі документи, методичні матеріали; результати навчально-виховного процесу, результати внутрішкільного контролю за різними ділянками навчально-виховного процесу.

ІАЦ використовує такі методи збору інформації : анкетування, бесіди, спостереження, вивчення документації, статистична звітність, моніторинг, діагностика.        

Діяльність ІАЦ забезпечує можливість орієнтуватися в потоці інформації, оперативно приймати виважене управлінське рішення, координувати зусилля всіх членів шкільного колективу, прогнозувати розвиток закладу освіти на перспективу. Роль інформаційного центру в житті школи вагома. Послугами ІАЦ користуються як учні, так і вчителі. Матеріали інформаційного центру широко використовуються при підготовці та проведенні педрад, нарад, семінарів, батьківських зборів.

Таким чином, одержання постійної інформації, яка об’єктивно відображає дійсний стан справ у школі, є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу та управлінської діяльності керівників закладу освіти.

Школа створила комп’ютерну управлінську програму «Моніторинговий супровід якості освіти учнів та результативність роботи вчителів школи через комп’ютерну базу даних». Захист даної програми був представлений директором школи  як дипломна робота під час навчання в магістратурі Київського Національного педагогічного університету

ім. Драгоманова за спеціальністю «Керівник навчального закладу».

Апробація програми проходить у школі успішно, презентована на шкільному рівні, управлінні освіти району та міста, області.

Читати далі...

Лінь плентається так повільно, що бідність скоро наганяє її. Б. Франклін

Контакти школи:

Військбуд,13
тел. 227-05-53, факс 227-05-64
Авраменка,11
тел.68-38-24
Богдана Завади, 6а
тел. 67-04-15

Ми на Facebook-e
Адміністратор сайту: fedorchenkojuli@gmail.com